I det følgende vil vi gi en generell beskrivelse av Boreals strategi for bærekraft og samfunnsansvar, herunder arbeidet med FNs bærekraftsmål og hvordan disse er integrert i vår virksomhetsstrategi. Dette arbeidet danner grunnlaget for Boreals håndtering av faktiske og mulig negative konsekvenser for arbeidsforhold og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden; altså virksomhetens aktsomhetsvurderinger. 

1 Generelt om bærekraft og samfunnsansvar i Boreal

FNs Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. I Boreal jobber vi for positiv innvirkning på målene, da gjennom vårt arbeid med å fremme mobilitetsløsninger for fremtiden og å bidra til et bærekraftig samfunn. 

Borealkonsernet består av flere selskaper med ulik grad av påvirkningskraft på aktuelle mål. Gjennom omfattende arbeid og kartlegging har respektive selskap vurdert hvilke mål som er mest relevant for sin virksomhet. I forbindelse med dette arbeidet er det identifisert ni områder som konsernet vurderer å ha særskilt påvirkningskraft på.

Bærekraft – en del av virksomhetsstrategien

Som operatør av kollektivtrafikk har vi et viktig samfunnsoppdrag, og med det følger et stort ansvar for våre reisende og ansatte. Boreal har som misjon å være pådriver for, og bidra i, prosessen med å forme bærekraftige mobilitetsløsninger for morgendagen. Gjennom dialog og samspill med interessenter skal vi sammen levere proaktive og fremtidsrettede løsninger som ivaretar samfunnets forventninger og behov, samt sikre bidrag inn mot den nødvendige omstillingen til grønn mobilitet.

Gjennom arbeidet med vår misjon skal vi sørge for å levere på vår visjon "la oss dra sammen". Konsernets forretningsdrift baserer seg på kontinuerlig forbedringsarbeid der utvikling av grønne mobilitetsløsninger bidrar til samfunnets ressurseffektivisering og reduserer vårt felles klimaavtrykk. Vi skal være ledende aktør innen kollektivtransport gjennom leveranse av bærekraftige mobilitetsløsninger, herunder arbeid med håndtering av faktiske og potensielt negative konsekvenser for arbeidsforhold og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

Boreals påvirkning på miljø, mennesker og samfunn

FNs bærekraftsmål er grunnlaget for vårt arbeid med å etablere bærekraftsagenda. Grunnprinsippene våre er knyttet opp mot de ni bærekraftsmålene konsernet har vurdert som vesentlige i forhold til vår påvirkningskraft, og gir oss retning for hvordan vi skal jobbe strategisk og integrere bærekraft i respektive virksomhetsprosesser. 

Konsernets grunnprinsipper:

 • Vi setter sikkerhet først, sist og alltid handler om at vi skal ta vare på våre kunder, reisende og kollegaer. Dette grunnprinsippet sørger for at vi alltid jobber med å forbedre oss på sikkerhet, men også at vi jobber for mangfold der alle skal føle seg sikre og ivaretatt. 
 • At vi spiller hverandre gode bygger på at samarbeid er en viktig forutsetning for å nå bærekraftsmålene. Vi jobber med å involvere kunder og leverandører ved å sette felles mål og planer for forbedring. Internt handler det om å frigjøre den kollektive kraften i organisasjon på tvers av våre avdelinger og selskap.
 • Vårt prinsipp om at vi er fremtidsrettet handler om at vi har som mål å redusere våre klimautslipp og miljøavtrykk. 
 • Grunnprinsippet vi jobber alltid for å bli bedre, handler om at vi aldri gir oss på kontinuerlig forbedringsarbeid. Vår mest nærliggende målsetning her er spesielt rettet mot å fremme bærekraftig bruk av materiell og ressurser. Vi jobber for at flest mulig skal reise kollektivt, og at våre transportmidler er så miljøvennlige som mulig. 

2 Generelt arbeid med aktsomhetsvurderinger

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er forankret i Boreals overordnede virksomhetsstrategi, herunder overordnet politikk hvor vi jobber for realisering av nullvisjonen, herunder forebygge og forhindre hendelser med potensiale for negativ effekt på arbeidsforhold og menneskerettigheter. Videre involverer styringssystemet prosesser tilknyttet etisk fremferd for et ansvarlig næringsliv, samt leverandøroppfølging og godkjenning inkludert Code of Conduct for leverandører. 

2.1 I egen virksomhet 

Etiske retningslinjer - arbeidsforhold og menneskerettigheter: 

Alle administrativt ansatte leverer en årlig "etisk selvangivelse". Informasjon om denne årlige forpliktelseserklæringen er en del av introduksjonspakken til nyansatte, og synliggjør dermed forventningene til de ansatte når det gjelder f.eks. å hindre korrupsjon, diskriminering på grunn av kjønn eller legning, og trakassering. Gjennom informasjon og holdningsarbeid reduseres risikoen for brudd på retningslinjene. Alle nyansatte deltar i en introduksjonsopplæring, der konsernets holdninger og verdier formidles. Vårt styringssystem er vår "tiltakspakke" for å nå målsettingen om gode arbeidsforhold og etisk atferd.

2.2 I leverandørkjeden

Boreals virksomhet har hittil i stor grad vært konsentrert i Norge, med tradisjon for et tillitsbasert arbeids- og næringsliv. Økende grad av internasjonalisering krever et endret fokus, og en endret risikovurdering. Ekvivalenten til Boreals interne forpliktelseserklæring, er vår "vendor declaration" og leverandørkrav, som tilkjennegir forventningene til våre leverandører. For å sikre etterlevelse, har vi utarbeidet et spørreskjema, som inkluderer leverandørens egenevaluering på relevante tema. Egenevalueringen kan benyttes ved utvelgelse av leverandører, og for å forbedre eksisterende leverandører. 

2.3 Risikovurdering for brudd på aktuelle retningslinjer i egen virksomhet og i leverandørkjeden 

Gjennom kartlegging og vurderinger jobber Boreal med håndtering av oppside- og nedsiderisiko tilknyttet aktuelle interessenter og aktører. Gjennom dette arbeidet inngår kartlegging av eventuell fare for negative påvirkning av mennesker og miljø i verdikjeden med påfølgende behov for oppfølging og eventuell fare for brudd på aktuelle retningslinjer internt i Boreal og i leverandørkjeden.

Boreal har identifisert tolv interessegrupper som alle innvirker på bærekraftsarbeidet i Boreal. Disse stiller krav til produkt, forventer leveranse iht. plan og bidrar til å videreutvikle våre prosesser gjennom dialog og samspill. I Boreal anser vi samhandling med interessenter som kritisk for å befeste vår posisjon som ledende operatør innen kollektive mobilitetsløsninger. Gjennom prosesser med samspill og dialog styrkes våre tjenester gjennom økt verdi for kunder og samfunn. 

Identifisere interessegrupper er som følger: 

 1. Oppdragsgiver og kunder med behov for klimanøytrale mobilitetsløsninger
 2. Reisende som har behov for forutsigbare mobilitetsløsninger for at dette skal egne seg som fremkomstmiddel i hverdagen
 3. Medarbeidere med behov for et trygt på helsefremmende arbeidsmiljø
 4. Fagforeninger
 5. Interesse- og medlemsorganisasjoner
 6. Lokalsamfunn
 7. Myndigheter og politiske miljøer
 8. Leverandører
 9. Konkurrenter
 10. Samarbeidspartnere
 11. Eiere
 12. Finansinstitusjoner

Gjennom en risikobasert tilnærming iverksettes innsats inn mot de områder hvor risiko for mennesker og miljø vurderes å være størst.

På bakgrunn av prosessen beskrevet ovenfor gjennomføres tiltak internt og eksternt.

3 Informasjonskrav

Fra 1. juli 2022 har interessenter rett til å kreve informasjon om hvordan virksomhetene som omfattes av åpenhetsloven håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette kalles et informasjonskrav.

Virksomhetene må svare på slike informasjonskrav skriftlig og innen tre uker.

Interessenter kan sende sine informasjonskrav til [email protected].