Minol er nå sertifisert i Miljø 14001 og Kvalitetsledelse 9001. Begge sertifiseringene er i 2015-standard, så akkurat nå er Minol den som er best oppdatert i hele konsernet. Rammeverket som følger med sertifiseringen skal bidra til å redusere belastningen på miljøet, samtidig som det legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

ISO-sertifiseringen er rammeverket. Nå starter den virkelige jobben, å jobbe mer effektivt og målrettet i hverdagen. 

Veien mot å bli ISO-sertifisert startet allerede tidlig i 2014. Da ble det satt søkelys på miljø og sikkerhet, samt rapportering av nestenulykker og avvik i verktøyet QM+. Å øke forståelsen av helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK) var en nyttig forberedelse til oppstarten av selve prosjektet i 2015.

Som en konsekvens av dette ble mange rutiner og prosedyrer gjennomgått og forbedret allerede før prosjektet startet. Leder for drift og HMSK i Minol, Bjørn Inge Aune, har vært prosjektleder og primus motor i prosjektet.

- Det siste året har rapporteringene i QM+ blitt mer enn doblet. Hele organisasjonen har nå blitt bedre på å rapportere hendelser. Det er svært gledelig, og det har stor betydning for å få ned skader og forbedre prosesser, sier Aune.

Minol i Sandnessjøen.
Bjørn Inge Aune, prosjektleder og Roger Theimann, daglig leder i Minol.

Effektive prosesser

Selv om man allerede nå ser god effekt av sertifiseringen, innebærer det en omstilling for medarbeiderne.

- Det nye rammeverket betyr en ny måte å jobbe på for våre ansatte. Derfor har det vært viktig for oss å inkludere dem i prosessen, og å synliggjøre verdien av å legge om på en del av arbeidsmetodikken. Vi håper at tydelige og effektive interne prosesser kan motivere og engasjere medarbeiderne, sier Theimann.

Alle medarbeidere i Minol deltar på kurs og opplæring, blant annet i QM+, HMSK og miljøstyring.

- Å styrke forståelsen for systemet og verktøyet er med på å minske terskelen for å bruke det, noe som er veldig viktig for å få alle sammen med. Resultatene vi ser nå er positive, nå må vi jobbe for at det fortsetter slik, sier Aune. 

Minimere miljøfotavtrykket

Bevisstgjøring i egen organisasjon på hvordan virksomheten påvirker miljøet, redusere avfallsmengde og energiforbruk, samt bedre ressursutnyttelse er blant tiltakene som Minol nå håper skal bidra til å skape varige konkurransefortrinn. ISO 14001-sertifisering skal bidra til at virksomheter reduserer belastningen på miljøet, og lista over fordeler er lang. 

- Vi har allerede blitt mer bevisst på hvordan det vi gjør påvirker miljøet, og hvordan det å jobbe med å minimere miljøfotavtrykket også kan føre til økt lønnsomhet, sier Theimann.

Risikovurdering skal ligge til grunn for beslutningene som tas, og prosessen skal dokumenteres. Effekt av tiltak skal måles, slik at man ser om det var riktig tiltak. HMSK-lederen utdyper gjerne.

- For eksempel vil det å dokumentere prosesser fra start til mål, føre til et mindre sårbart system fordi det er mindre personavhengig. Vi må sikre at alle jobber på samme måte, og unngå mer tilfeldig erfaringsoverføring.  Med klare føringer for hvordan og hvorfor prosesser skal gjennomføres, er det også enklere for nye medarbeidere å overta arbeidsoppgaver, sier Aune.

Forebygging viktig

Det er kanskje ikke miljøvennlig de fleste forbinder med drivstoff, smøremidler og fyringsolje, som er en del av det Minol tilbyr. Nettopp derfor er ISO-sertifiseringen viktig, hevder Theimann.

- Vi er en del av en bransje som kanskje har vanskelig for å tenke nye tanker, men samtidig er det kanskje vår bransje som bør gjøre nettopp det. Det er jo selskaper som selger slike produkter som virkelig bør bli miljøsertifisert, sier Theimann. Han fortsetter:

- Hele systemet er nå risikovurdert. Tankene er risikovurdert. Dette handler i stor grad om forebygging. Hvordan vi kan hindre forurensing. Risikovurderingen forteller oss hvordan vi skal håndtere hendelser som kan oppstå.

Små og store grep

- Å redusere forbruket på tankbiler for eksempel, vil jo redusere både miljøpåvirkningen og være kostnadseffektivt på en gang. Det er vinn-vinn for alle, og vil også komme kundene våre til gode.

- Vi er selvsagt avhengig av at kunden etterspør produkter, men vi må ta både små og store grep. For eksempel kan vi tilby lavsvoveldiesel i stedet for høysvoveldiesel. Det gjelder å finne løsninger som gagner både miljø, kunder og virksomheten, og vi ønsker å tilby produkter som reduserer miljøbelastningen, avslutter Theimann.

Les mer om Minol på www.minol.no. 

 

ISO

ISO er en verdensomfattende sammenslutning av nasjonale standardiseringsorganer. ISO har som formål å utarbeide standarder for styrings-/ledelsessystemer, produkter, prosesser, utstyr, varekvalitet, formularer m.m., og å standardisere symboler og navn på størrelser og enheter.

14001 – Standard for miljøstyring

9001 – Ledelsessystemer for kvalitet 

Kilde: snl.no